Blog van admin

Fietsen/verhuur

Onze eigen vier fietsen staan gratis ter beschikking van de gasten, wie het eerst komt 't eerst maalt. Het zijn gewone fietsen, verwacht geen fancy electronica om iedere 30 seconden uw hartslag door te seinen aan uw cardioloog. We hebben er al veel mensen een plezier mee gedaan, maar de behoefte is te klein om speciaal daarvoor fietsen aan te schaffen. Veel mensen çlaimen' bij hun reservering het gebruik van de fietsen en dat is ook prima, maar als ze dan in Yerseke zijn merken ze dat je die fietsen hier in het dorp eigenlijk niet nodig hebt en dan blijven ze ongebruikt. Voor wie echte fietsentochten wil gaan maken ligt dat natuurlijk anders. We hebben een fietsroute op papier.

Als u hier met uw eigen fiets komt: ja we hebben een stalling en ja daar kunt u uw batterij opladen. Hartje zomer is de drukte soms zo groot dat uw fiets toch de nacht buiten moet brengen, maar dan wel op ons terrein, buiten het zicht van de straat.

Een fietsenmaker is aan het eind van de straat, plm 100 m van ons.

Op de volgende adressen worden fietsen verhuurd:

Camping Linda, Oostelijke kanaalweg 4 Wemeldinge. +31 (0) 113 621 259 (Elektrische fietsen beschikbaar).

Fietsenwinkel Gijssel, Dorpsplein 6 Wemeldinge. +31 (0) 113 621376

Hotel Van der Valk Goes, Anthony Fokkerstraat 100 Goes (aan de A58). +31 (0) 315800. (Elektrische fietsen beschikbaar).

Fietspoint Goes (bij het treinstation), Lijnbaan 15 Goes. +31 (0)113214170. Geen elektrische fietsen.

Fietsenverhuur Bliek, Stationsweg 10. Heinkenszand. +31 (0)113567203. Elektrische fietsen beschikbaar. 25 km van Yerseke verwijderd.

 

Tags: 

B&B De Oester 'Klein monument' in Yerseke

Uit: 'Kleine monumenten in Yerseke'door Rinus de Regt, Heemkundige kring de Bevelanden, Goes 2005. Hier het hele document.

Damstraat 19-21, afbeeldingen 22-30 Het gebouw is het voormalige postkantoor van Yerseke dat gereed kwam op 1 juli 1877 en in gebruik genomen is op 1 september 1877. Het gebouw is ontworpen door architect Le Clerq te Kruiningen. Latere verbouwingen vonden plaats in 1908 en 1909. Afbeelding 22 is een prentbriefkaart met daarop het oorspronkelijke gebouw dat nog alle versieringen en details bevatte. Op afbeelding 23 zien we de huidige toestand van het gebouw. Daaruit blijkt dat het gebouw en de versieringen grotendeels zijn bewaard gebleven. De sierlijke dakkapellen zijn verdwenen evenals de sluitstukken bij de beëindiging van de topgevels. De overige afbeeldingen geven de situatie weer van de huidige toestand. We letten daarbij op het balkon met mooie balkondragers, de dakrand met fraaie gootklossen en de sierlijke muurankers die vooral in de topgevel opvallen. Onder de ramen boven de ingang zijn versierde spijlen aangebracht die de indruk wekken dat er een balkon aanwezig is; dit is echter niet het geval, het is louter versiering van de gevel. Boven de ramen is tussen de rollaag en de bovendorpel van de kozijnen siermetselwerk in verschillende metselverbanden aangebracht. Een bijzonder effect geven de witte sluitstenen die tussen de rollagen zijn gemetseld.

Hier de foto's uit die nota. De bijschriften verschijnen als u de muis boven de foto houdt.

Oude prentbriefkaart van het postkantoor ca 1910

Situatie 2005

Verdieping met houten balkon en gevelversiering voor de ramen

Zijaanzicht met versierde balkondrager

Aan de gevel fraaie smeedijzeren muuranker

Goot met fraaie gootklossen

Zijgevel met een mooie dakrand, gelijk als bij de voorgevel

Voorgevel met ingangspartij, daarboven de sierlijke spijlen die een balkon suggereren.

Topgevel met boven de ramen siermetselwerk en een rollaag met sluitstenen.

 

 

Tags: 

Geschiedenis van het Postkantoor in Yerseke

Begin jaren 70 vond in Zeeland een gemeentelijke herindeling plaats. Allerlei dorpen werden samengevoegd tot grotere, efficientere (maar minder gezellige) eenheden en zo ook Yerseke, dat opging in de nieuwe gemeente Reimerswaal. Bij wijze van afscheid liet de laatste Gemeenteraad de heer W.E.P. IJsseldijk de geschiedenis van Yerseke boekstaven. Hij schreef het meer dan 600 pagina's tellende boek '1000 Jaar Yerseke' (1973). Zeer interessant alhoewel meneer IJsseldijk soms wel heel veel woorden nodig had. Hij stond ook enkele pagina's stil bij de ontstaansgeschiedenis van het postkantoor - nu B&B De Oester. Die staan hieronder.

POSTDIENSTEN

De instelling van een postdienst in het westelijk deel van Nederland dateert van 1747. In de beschrijving van het veer Yersekendam—Gorishoek wordt op blz. 337 vermeld, dat op laatstgenoemd punt van het eiland Tholen in 1746 een zgn. „posthaventje" werd aangelegd. Tevens wijzen we daar op de „postwagendiensten", waarmee brieven en andere poststukken naar en van andere delen van Noord- en Zuid-Nederland konden worden verzonden. Ze reden van Middelburg en Goes naar Yersekendam en terug en ook vandaar naar en van Hansweert en Bath, waar aansluiting was op de overzetveren.

Wat Yerseke en andere kleine gemeenten betreft, kon men dus zijn post omstreeks 1750 met deze wagen- en veerdiensten verzenden, waarbij Yerseke dan zeer gunstig lag, aangezien de hoofdroute over de Dam liep.
 
Uiteraard kostte de verzending nogal wat tijd. Naar Goes deed de wagen er 21/2 uur over, naar Hansweert 11/2 uur en naar Bath 3 uur, waarbij men moet bedenken, dat er nauwelijks behoorlijke straatwegen waren, doch veel meer klei- en zandwegen.

Van postkantoren was toen zeker in de dorpen geen sprake. Op de Dam was het veerhuis de plaats waar de poststukken werden verzameld en overgeladen. Een grote verandering in de verzending van poststukken vond gaandeweg plaats toen ná 1867 het spoorwegnet ook tot Zuid-Beveland en Walcheren werd uitgebreid. Via de langs de spoorweg gelegen stations kon na verloop van tijd de post sneller worden vervoerd.

Het duurde tot ná. 1870 aleer het postbedrijf te Yerseke grotere en andere vormen ging aannemen. De toenemende omvang van de oestercultuur en de daaruit voortvloeiende handelsbetrekkingen deden ook de behoefte ontstaan snellere contacten te onderhouden middels het toen aangelegde telegraafnet en de betrokkenen in de gemeente deden in september 1873 een aanvraag bij het Ministerie van Financiën om in verband met de toenemende handel aansluiting aan bedoeld net te verkrijgen.
In principe werd dit toegestaan, doch de moeilijkheid bleek om een geschikt pand in de gemeente te vinden, waarin het telegraafkantoor kon worden ondergebracht.
Zou zo'n kantoor er komen, dan moest de gemeente een waarborgsom van f 800,— storten. Een aantal belangrijke oesterkwekers en bij de cultuur geïnteresseerden bood in april 1874 aan hierin ook een bijdrage te leveren. We willen niet verzuimen hun namen te noemen, namelijk wed. J. P. Kakebeeke-Stokman, F. W. E. Baron Groeninx van Zoelen, fa. de Groot en Bolier, fa. Swaan en Renterghem, Jhr. J. W. F. Huyssen van Kattendijke, Jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort, Jhr. W. F. G. Clifford, J. J. van den Broeke, C. L. de Meulemeester
en Co., P. Sandee en R. J. Verschoor van Nisse.

Toen werd in het grote huis boven aan de Dam, dat jarenlang eigendom van de firma Kakebeeke was, ruimte gehuurd door verschillende oesterhandelaren en daarin tijdelijk een hulppost- en telegraafkantoor ingericht. Dat er al een levendige oesterhandel bestond, bewijst wel het feit, dat via dit hulpkantoor tussen 1 november en 31 december 1875 247 binnenlandse en internationale telegrammen werden verzonden en 87 internationale telegrammen werden ontvangen.

De gemeente stond buiten de stichting van dit kantoor en was ook niet betrokken bij de verkrijging van de waarborgsom. Inmiddels werd evenwel in april 1876 een commissie van oesterhandelaren ingesteld, die zich ging beijveren een post- en telegraafkantoor in het dorp, dicht bij de haven en oesterputten te stichten, daar het kantoor te Yersekendam veel te ver buiten het centrum lag. Deze commissie bood aan de gemeente voor dat doel een lening aan van f 5.000,—, terug te betalen in 12 jaarlijkse aflossingen van f 500,— (kapitaal en rente). Dit aanbod werd door de gemeente niet geaccepteerd. Deze zocht naar een geschikt pand, doch de oesterhandelaren gingen met een voor dat doel aangewezen huis niet accoord. Zij oefenden kennelijk heel wat druk uit om het kantoor te situeren aan de straat tussen het dorp en de Dam.

In juli van bovengenoemd jaar wordt reeds gesproken over nieuwbouw van een post- en telegraafkantoor en de zakenmensen handhaven hun aanbod om financieel bij te springen voor het deel dat de gemeente daarvoor tekort komt.

Bouw post- en telegraafkantoor gaat door
In het najaar van 1876 viel de beslissing. Het nieuwe kantoor zou gebouwd worden aan de Damstraat, tegenover de ingang van de Schotte. Er werd op die plaats 280 m2 grond gekocht van Joos Sinke en de streefdatum voor het gereedkomen werd gesteld op 1 juli 1877. Architect M. le Clerq te Kruiningen maakte de tekening en het bestek (zie tekening op blz. 315). De bouw van het kantoor werd gegund aan C. Lindenbergh te Wemeldinge voor f 8.150,—. Met inbegrip van de grond kwamen de kosten op f 8.990,—, waarvan door de oesterhandel f 6.786,25 werd verstrekt en het restant, dus f 2.203,75, door de gemeente.
Het nieuwe gebouw werd omstreeks 1 september 1877 in gebruik genomen. Dat er grote behoefte aan bestond, blijkt wel uit het toenemende telegraafverkeer. Van 1 oktober tot 31 december 1877 werden 199 telegrammen verzonden en 93 ontvangen. Over het hele jaar 1879 bedroegen die cijfers 1169 (in totaal) verzonden en 675 (internationale) ontvangen.

Het Rijk huurde dit post- en telegraafkantoor van de gemeente en deze laatste moest een waarborgsom van f 800,— per jaar betalen, welk bedrag later in f 600,— werd gewijzigd.
Toen in 1880 de opbrengsten van het kantoor de waarborgsom overtroffen, was het betalen daarvan overbodig geworden.

Verbouwing wegens uitbreiding
Toename van het post- en telegraafverkeer deed in juni 1886 de vraag rijzen of men dit zou opvangen door verbouw of nieuwbouw van het kantoor. Een commissie uit de gemeenteraad kwam tot de conclusie, dat met een verbouwing de extra nodige ruimte kon worden verkregen. Men besloot hiertoe en raamde in april 1887 de kosten op f 5.912,50. In juni daarna volgde de aanbesteding, waarna het werk werd gegund aan J. L. Lindenbergh voor f 6.106,—. De gemeente ging voor de financiering van deze verbouwing een lening van f 3.400,— aan. Ongeveer eind november van genoemd jaar kon het kantoor weer worden gebruikt nadat men gedurende de verbouwingsperiode gebruik had gemaakt van het zgn. „ziekenhuis" aan de Steeweg, een pand, dat eigendom van de gemeente was.
Verder kan nog worden vermeld, dat in 1890 aan de fa. wed. Kakebeeke, die haar kantoor te Yersekendam had, werd toegestaan een telegraaflijn langs palen te doen aanleggen van het telegraafkantoor via de Damstraat naar het kantoor van de firma.

In een latere periode, omstreeks 1908-1909, werden nog verdere verbouwingen aan het postkantoor uitgevoerd. Deze betroffen voor een belangrijk deel het inwendige, zodat de totaalaanblik weinig verandering onderging. De huur van het post- en telegraafkantoor door het Rijk was intussen steeds periodiek verlengd, o.a. op 28 mei 1902 voor 5 jaar tegen f 500,— per jaar. Aan het eind van die termijn werd besloten, dat het kantoor door het Rijk zou worden overgenomen, hetgeen voor een bedrag van f 8.000,— per 25 september 1908
plaats vond.

Telefoonaansluiting
Het spreekt wel vanzelf, dat de oesterhandelaren te Yerseke de behoefte aan telefonisch verkeer reeds in een vroeg stadium gevoelden. Zij drongen op de verwezenlijking daarvan steeds aan en in februari 1904 berichtte de Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, dat te Yerseke een intercommunale telefoonpost gevestigd zou worden. De telefooncel werd op kosten van de gemeente gebouwd, om welke reden toen de huur van het gebouw iets werd verhoogd. Men kende destijds alleen bovengrondse telefoondraden en pas in 1931 werden deze vervangen door ondergrondse kabels.
 
Vrij spoedig na de ingebruikneming van de telefooncel kwam ook de mogelijkheid woningen en kantoren van een telefoonaansluiting te voorzien, waarvan sindsdien een steeds groter gebruik werd gemaakt. In 1969 had Yerseke op een bevolking van ca. 5000 personen 862 telefoonaansluitingen.
Evenals in vele andere gemeenten deed omstreeks 1924 de radio ook hier haar intrede. In 1927 verzochten enkele ondernemers vergunning tot stichting van een Radiodistributiedienst. Deze verzoeken werden aanvankelijk niet ingewilligd, doch enkele jaren later kwam een dergelijk distributienet toch tot stand. Het werd gesticht door de ondernemer E. J. van der Peijl.

Tags: 

Quade Saterdach en de Tiran van Reimerswaal

Verdronken Land

Kom Oosterschelde

 

 

 

 

 

Twee kaarten van een stukje Zeeland. De rechtse laat de huidige situatie zien, ook wel bekend als de Kom van de Oosterschelde.  De plaatsen Bergen op Zoom, Krabbendijke en  Yerseke staan aangegeven. In het oosten wordt De Kom afgesloten met de Oesterdam - een onderdeel van het Deltaplan. Op de andere kaart staat ruwweg hetzelfde gebied, maar dan zoals het er uitzag in de 16e eeuw. Ook hier staat Yerseke, evenals  Krabbendijke (Grabbendijke) en weer Bergen op Zoom. De precieze datering van de kaart heb ik niet, maar duidelijk is te zien dat de zee hier fors heeft toegeslagen. Reimerswaal - ooit de derde stad van Zeeland - ligt op een eiland en midden in het water staat Nieulande, een dorp dat geheel door de golven lijkt verzwolgen.

Het gebied kreeg deze vorm  door de St Felix stormvloed van 5 november 1530 ('Quade Saterdach') en de daarop volgende stormvloeden van 1532 en 1536. Er was niet alleen sprake van natuurgeweld, de verwoesting wordt ook deels op het conto geschreven van de 'Tiran van Reimerswaal', een corrupte dijkgraaf die voordeel hoopte te hebben van een overstroming die een haventje voor hem uit moest schuren. Er gebeurde duidelijk meer dan dat. De stad Reimerswaal hield het nog een tijdje als eiland, maar viel uiteindelijk ook ten prooi aan de zee. Daarna werd dit het 'Verdronken Land van Reimerswaal/Zuid Beveland'.

Het schijnt dat tot voor enkele tientallen jaren bij laag water de top van de kerktoren van het oude Reimerswaal nog zichtbaar was. Bij de aanleg van de Oesterdam kwam ook daaraan een eind. Ik heb m nooit gezien, maar op een zonnige woensdag in april zijn we onder begeleiding van archeoloog Hans Jongepier van de Stichting Zeeuws Cultureel Erfgoed/Zeeuwse Ankers de slikken opgegaan om de restanten te bekijken van het verdronken dorp Nieulande. 

Een fundering van een middeleeuwse woning?Een met slik bedekte funderingExcursieleider Hans Jongepier

Plattegrond NieulandeHet dorp is in de loop van de tijd door amateurs, al dan niet gewapend met metaaldetectoren in kaart gebracht. Nu mag je er alleen met een speciale vergunning in.

Het kost ondergetekende wel enige moeite - alles is met een film van grijs slik bedekt - maar dan zie je dn ook de fundamenten van waterputten, huizen, en een kerk die wel 67 meter lang moet zijn geweest. Potscherven liggen her en der evenals botten van mensen. Een van de deelnemers aan de excursie vindt zelfs een fraaie ruggewervel. Bewijs dat-ie van een middeleeuwer is hebben we niet, maar het draagt wel bij aan de sfeer. Iets verderop zijn nog de resten van een oud kasteel/versterkte woning. Ik vind het vreemd dat de fundamenten er nog liggen en de stenen van de bouwwerken niet meer. Ik ontdek later dat Reimerswaal en de omliggende dorpen destijds -  voor en tijdens de 80-jarige oorlog - dusdanig gegeseld werden door overstromingen, branden, Spaanse soldaten en de soldaten die weer trachtten ze te verjagen dat de situatie onleefbaar werd en de bewoners steeds vaker besloten te vertrekken. De restanten van de bouwmaterialen en wat er verder van waarde was werden in dat kader verkocht.

Meer inlichtingen over dit soort Zeeuwse archeologie vindt u hier.  Excursies zoals deze vinden maar incidenteel plaats. Informeer bij het Oosterscheldemuseum in Yerseke. 

 

Tags: 

Onze suggestie voor een autotripje

Kaart Zeeland plus route

Zeeland is mooi en interessant - vooral in de zomer, maar om nu zomaar een eindje te gaan rijden... Misschien heeft U iets aan onze suggesties voor een leuk dagje uit. Onderstaande tekst, plus een eenvoudige kaart van de provincie staan ook in deze pdf.

1. Het eerste stuk is weinig interessant. U verlaat Yerseke richting Goes/Middelburg. U volgt gewoon de borden en dan komt u vanzelf op de A58 die u naar Middelburg voert.

2. Middelburg is een prachtige stad met tal van monumenten, zoals het flamboyant gothische Stadhuis op de markt, de Kuiperspoort, De Dam, de Vismarkt en de Abdij en nog veel meer. De stad is hevig gebombardeerd in de oorlog en daardoor worden de fraaie stukken helaas afgewisseld met zielloze nieuwbouw. Middelburg is de ambtenarenstad van Zeeland. Donderdag is er markt, en als u geluk heeft ziet u daar nog de laatste dames in Zeeuwse klederdracht lopen. Middelburg, en overigens ook Veere en Zierikzee dat u later nog bezoekt fungeerden als belangrijke decors in de recente film over Michiel de Ruyter (Vlissingen, zijn geboortestad overigens niet).

3. Veere ligt op 6 kilometer van Middelburg en als u daar naar toe rijdt moet u uitkijken dat de borden u niet op de snellere route naar Burgh-Haamstede brengen - het zou zonde zijn om Veere te missen. Het plaatsje was vroeger een belangrijke stad maar is tegenwoordig alleen voor het toerisme van belang. Veere is prachtig en ligt ook heel pittoresk aan het Veerse Meer.  Veere wijst zichzelf, maar als u de kans krijgt om in de grote dikke kerk (waar naar het heet Napoleon nog heeft geslapen ;-) )de toren te beklimmen dan moet u dat doen: het uitzicht hier is indrukwekkend: als het weer helder is ziet u van Antwerpen tot Zierikzee en ligt de hele provincie aan uw voeten.

4. Vanuit Veere kiest u richting Vrouwenpolder. Als het goed gaat volgt u dan een smalle dijk langs het Veerse Meer. Aan het einde van dit dijkweggetje kiest u voor Burgh-Haamstede.

5. U gaat nu over een van de eerste dammen (1961) die in het kader van het Deltaplan zijn aangelegd, De zanger Jaap Fischer heeft er nog over gezongen: 'Het gat is dicht, de haven ligt, voor joker, voor joker'. Van de dijk zelf is overigens steeds minder te zien omdat hij graag wil lijken op de duinen in de omgeving.

6. Dan komt u op het voormalige eiland Noord Beveland en dat wordt wel de grootste aardappeltuin van Nederland genoemd. Verder is er hier weinig dat u afleidt en zo komt u op de Stormvloedkering zoals die in 1986 door de toenmalige minister Neelie Smit Kroes is geopend. Het is een dijk die doorgaans half open staat, maar die bij storm gesloten kan worden en zo de Zeeuwen beschermt voor onheil als in 1953 (1800 slachtoffers toen). De Stormvloedkering bestaat ondermeer uit reusachtige pijlers en het is mogelijk om in een daarvan neer te dalen tot het waterniveau en dan te zien met welke enorme kracht het water hier stroomt  (er is ook al geconstateerd dat sommige pijlers het op de zeebodem behoorlijk te verduren hebben). 

7. Midden op de Stormvloedkering is het eiland Neeltje Jans. Hier is een prachtig duingebied waar het heerlijk wandelen is, en hier is ook een expositie over de Deltawerken en een (educatief) pretpark. Annex is ook een opvang voor zeehonden, bruinvissen en dolfijnen.

8. Als u Neeltje Jans verlaat komt u op het eiland (nou ja echte eilanden heeft Zeeland niet meer) Schouwen Duiveland. Kort na dat u hier arriveert ziet u borden met Westenschouwen. Die brengen u naar een enorm en schitterend duingebied met zulke brede stranden dat het bij laag water soms wel 20 minuten duurt voordat je aan de waterlijn bent.

9. Als u niet naar Westenschouwen gaat kiest u voor de richting Zierikzee, maar u rijdt dan eerst door het charmante dorpje Burgh-Haamstede, een bekend toevluchtsoord voor welgestelde gepensioneerden. Aan uw rechterzijde - maar u moet daarvoor dan wel afwijken van de op de kaart aangegeven route - ziet u de 'Stompe Toren van Burghsluis' die als enige na een overstroming is overgebleven. Ooit mocht je hier met de auto langs het water rijden en dat was leuk, misschien mag het nog steeds.

11. Als U op de gewone weg richting Zierikzee blijft dan komt u halverwege langs het plan Tureluur, een zogeheten natuurontwikkelingsproject waarbij men grote lappen grond die eigenlijk toch te nat of te zout waren voor de landbouw aan de vogels heeft gegeven. In deze buurt ziet u ook een bord 'Herenkeet' dat verwijst naar een  een cafe/restaurant aan de Oosterschelde. Het is fraai gelegen en u krijgt ook een goed zicht op de zogeheten 'inlagen', meren aan de binnenkant van de zeedijk die ontstonden door het graven van grond ter reparatie van in de 'zee'gezakte dijken (zogeheten 'dijkvallen). Veel vogels ook hier, vooral als het op de Oosterschelde hoog water is. Een eeuw geleden werden hier in het voorjaar meeuweneieren geraapt en het eerste daarvan werd aan de koningin gegeven, net als de kievitseieren in Friesland.

12. Als u de weg weer volgt komt u in Zierikzee, een prachtige vissersplaats (vooral mosselen). Dit hele plaatsje ademt historie, en 's zomers is vooral de haven erg gezellig (lekkere vissoep!)  Een van de havens - die gedeeltelijk droogvallen bij laag water - is ingericht als museumhaven voor 'bruine' schepen

12. Als U Zierikzee verlaat, richting Goes gaat u over de Zeelandbrug. Hij is mooi, 5 kilometer lang, maar het is jammer dat de railing precies op zo'n hoogte is gezet dat je vanuit de auto vooral een lange buis ziet.

13. Het dorpje aan het eind van de Zeelandbrug heet Colijnsplaat en heeft een aantal aardige visrestaurants. Goes is vooral het winkelcentrum van de regio.

Tags: 

Eten in Yerseke – overzicht

Culinair gesproken is de Oesterbeurs  waarschijnlijk  het meest creatieve restaurant in Yerseke. Wie nog hogere eisen stelt moet – al dan niet per helicopter, u kunt daar landen! –naar  restaurant Inter Scaldes. Het heeft twee sterren Michelin en is gevestigd in het dorp Kruiningen, 5 km van de Oester.

Eén ster had ook Nolet’s Het Reymerswaele, maar dat restaurant heeft de economische crisis niet overleefd. De gebroeders Danny en Yuri Nolet gaan in Nolet’s Vistro dat er naast ligt, evenwel gewoon verder. De kaart is wat eenvoudiger, de kwaliteit als vanouds.

Relatief nieuw (april 2016, maar eerst onder de andere naam Zeeland Zilt) is aan de dijk Oesterput 14.  Het is ongetwijfeld een van de mooist gelegen restaurants van het dorp: uitzicht over de Schelde en de oesterputten.

Een prima restaurant is ook de Branding dat alleen al opvalt door de bijzondere brug waarmee u vanaf de dijk binnen komt.

Meer 'volkse' restaurants, elk met hun eigen sfeer en prima eten zijn De Kruik (in dezelfde straat als ons b&b - ), de Schelde  (onder de Branding), Brasserie de Sportvisser  ( buurtcafe met veel belangstelling voor voetbal), de Viskeete waar u eet met uitzicht op de Oosterschelde evenals bij het Kaaijgat (midden in de haven). U ziet het tij stijgen en dalen.

Restaurant 't Anker in het midden van het dorp heeft een wat algemener karakter (ook veel aandacht voor vlees - heerlijke spareribs) en heeft de beste friet van het dorp. Daar vlakbij zit ook t Hoekje  waar veel gasten van de Oester tevreden over bleken te zijn.

Al deze restaurants hebben allemaal hun eigen specialiteiten, maar de specialiteit van het dorp, mosselen wordt nagenoeg overal op gelijke wijze gemaakt.  

Mocht u rauwe oesters willen proberen dan kunt u terecht bij Pekaar, bij de Oesterij en bij de nieuwe gelegenheid Oesters en Bubbels. Ze zijn vergelijkbaar, maar de Oesterij heeft de meeste glamour. In alle 3 de zaken kunt u voor een klein bedrag een paar oesters plus een glas wijn (en een verhaal erbij) krijgen. De zaken hebben allemaal een terras dat op de oesterputten uitkijkt en de Oosterschelde. Tussen die oesterputten mag u overigens ook gewoon rondlopen.

Tenslotte wijzen we op Chocolaterie Ticho in de Noordzandstraat die - soms -  chocolade oesters maakt - MET parel!. Leuk als cadeautje voor thuis.

 

Nolet’s Vistro

http://www.vistro.nl/

Burg. Sinkelaan 6

0113 572 101

Oesterput 14

 http://www.oesterput14.nl/

Havendijk 21

0113-760500

de Branding

http://www.debranding.com/

Havendijk 50

0113 571 436

de Oesterbeurs

http://www.oesterbeurs.nl/ 

Wijngaardstraat 2

0113 572 211

 ’t Hoekje van Yerseke

http://www.hoekjevanyerseke.nl/

Wijngaardstraat 16

0113 571 592

Brasserie de Sportvisser

http://brasseriesportvisser.nl/#!/home/

Van Randwijckstraat 6

0113 571 483

de Schelde

http://www.rdeschelde.nl/web/start.html

Kon. Julianastraat 35

0113 571 307

Brasserie Het Kaaigat

http://www.kaaigat.nl/

Meerpaalweg 30

0113 571 887

Cafe-Restaurant 't Anker

https://www.eet.nu/yerseke/cafe-restaurant-t-anker

Kerkplein 6

0113 571 342

De Viskeete

http://www.pietvanoost.nl/zee-eterij-de-viskeete/

 

Havendijk 36

0113 - 574318

Café/Cafetaria De Kruik

http://www.kyk-yerseke.nl/oosterschelde/de-kruik

Kaaistraat 7

0113 571 721

Restaurant-Manoir Interscaldes

http://www.interscaldes.eu/

Zandweg 2 Kruiningen -

0113-381753

Oesterproeverij De Oesterij

http://www.oesterij.nl/

Havendijk 12

0113 760 400

Oesters & Bubbels

https://www.facebook.com/Oesters-Bubbels-1058746580802739/

Havendijk 25

0113 296 050

Oesterproeverij Pekaar

http://ye14.nl/yerseke/

Havendijk 23

0113-574079

Peking (Chin/Ind)

 

Damstraat 1

0113 572 581

Eetcafe Kaplan (Turks)

http://eetcafekaplan.nl/

Damstraat 18

0113 576 440

Café "'t Veerhuis"

Mosselen/Vis

Dam 3

0113 572 108

Cafetaria Kam Boat

 

Van Randwijckstraat 1-A

0113 572 383

Snackbar  New Schotte

 

Schotte 16

0113 571 732

 

Tags: